Park im. J. Kusocińskiego w Olsztynie

Projekt: Marta Gocek, Ewa Twardoch, Magda Rugor

Wizualizacje: Anna Underowicz

Ogólne założenia

  • strefowanie przestrzeni parku, czyli wydzielenie stref funkcjonalnych dla różnych grup użytkowników
  • zachowanie układu kompozycyjnego parku opartego na dwóch równoległych alejach 
  • stworzenie stref wejściowych oraz strefy centralnej 
  • uporządkowanie i remont, zamiast radykalnych zmian 
  • wprowadzenie nowych atrakcji sportowych i zabawowych w sposób nie zakłócający funkcji wypoczynkowej i przyrodniczej parku

Strefowanie
Strefowanie, czyli podział parku na odpowiednie strefy ma na celu uporządkowanie przestrzeni i wyodrębnienie stref o różnym natężeniu atrakcji. W parku o takich rozmiarach bardzo ważne jest zachowanie przestrzeni wolnych od atrakcji, żeby nie zatracić parkowego charakteru terenu.


I. Strefa wejściowa

Zlokalizowana w sąsiedztwie Teatru Lalek. Strefa ta ma zaznaczyć lokalizację parku na mapie miasta. Zlokalizowany w niej będzie główny „witacz”. Dzięki tej strefie zaznaczone wyraźnie będzie wejście do parku. Znajdować się na jej terenie będą również tzw. miejsca spotkań, czyli miejsca, w których łatwo będzie się umówić z przyjaciółmi i wygodnie na kogoś poczekać. W strefie tej powinny znaleźć się również tablice z istotnymi informacjami na temat parku.

Wejście do parku: wejście, które dzisiaj jest wąskim chodnikiem można przekształcić, przy współpracy z właścicielami gruntów sąsiedzkich, w elegancką „poczekalnię” i wykorzystywać zarówno jako przedpole parku, jak i miejsce oczekiwania na spektakl.

Witacz
Witacz, to element rzeźbiarsko - architektoniczny, który powinien zostać zaprojektowany indywidualnie dla konkretnego miejca. Jego formę najlepiej rozstrzygnąć w ramach konkursu. Witacz główny zlokazliowany powinien być w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Kościńskiego. Pomniejsze witacze powinny być ustawione w miejscach mniej ważnych wejść do parku.
Plac wejściowy.
W najbliższym sąsiedztwie ul. Kościńskiego zaprojektowano plac wejściowy do parku. Otoczony amfiteatralnym układem stopni, z nawierzchnią przepuszczalną mineralno - żywiczną lub z kruszywa granitowego, wyposażony w zróżnicowane miejsca do siedzenia będzie pełnił funkcje wypoczynkowo rekreacyjne.

II. Strefa rekreacyjna
Plac zabaw I
W strefie rekreacyjnej znajduje się mały i z założenia cichy plac zabaw, siłownia oraz plac ze stołami piknikowymi. Strefa ta ma być miejscem stosunkowo spokojnej rekreacji, plac zabaw jest niewielki, jego głównym elementem ma być scena, która może być wykorzystywana zarówno do małych przedstawień profesjonalnych jak i do wszelkiego rodzaju swobodnych zabaw.
Siłownia I
W miejscu boisk powstanie nowa siłownia, która, ze względu na wielką popularność istniejącej siłowni, charakterem będzie do niej nawiązywać. Zostanie jednak unowocześniona i powiększona.
Plac wypoczynkowy
W strefie tej pojawi się dużo zróżnicowanych miejsc do siedzenia tj. min. stoły piknikowe z dodatkową funkcją grania w gry planszowe (szachy, warcaby) hamaki, itp.

III. Strefa centralna

Plac centralny
W strefie centralnej zagospodarowana przede wszystkim zostanie przestrzeń pomiędzy zbiornikami wodnymi. Centralny plac wyznaczy ścieżka z drewnianą nawierzchnią, o charakterze pomostu, która okala plac z nawierzchni mineralno - żywicznej, na którym znajdować się będą obsadzone roślinami ozdobnymi wyspy. Obsadzenia mają mieć charakter ogrodu sensorycznego, czyli działającego na zmysły poprzez zapach, kolor lub fakturę liści.

Miejsca wypoczynkowe
W strefie centralnej powstanie również nowa ścieżka, umożliwiająca spacer wokół zbiorników wodnych, poza głównymi ciągami pieszymi, przy której powstaną liczne miejsca wypoczynkowe. Część miejsc wypoczynkowych zostanie zacieniona pergolami, część pozostanie nasłoneczniona. W jednym miejscu wprowadza się drobne elementy zabawowe przeznaczone dla najmłodszych dzieci (Plac zabaw II). Pojawią się również ławki do karmienia dzieci.
Zbiorniki wodne
Zbiorniki wodne zostaną wyremontowane. Brzegi zbiornika naturalnego wzmocnione zostaną faszyną, w zbiorniku z fontanną wymieniona zostanie cała betonowa niecka, na brzegu wybudowane zostaną drewniane podesty, a w środku zbiornika planuje się instalację nowych fontann.

IV. Strefa skateparku

Skatepark
W koncepcji przewiduje się remont nawierzchni oraz urządzeń skateparku. W trakcie remontu przewiduje się niewielką korektę kształtu skateparku dzięki której możliwe będzie przeprowadzenie w sąsiedztwie ścieżki rowerowej.
Remont skateparku należy przeprowadzić w ścisłej współpracy z użytkownikami.

Punkt gastronomiczny
W strefie tej, na przedpolu skateparku, możliwe jest zlokalizowanie małego lokalu gastronomicznego oraz toalet. Przed lokalem gastronomicznym przewiduje się niewielki ogródek kawiarniany.

Street workout
Do tej strefy przeniesiony zostanie również siłownia tzw. street workout. Urządzenia zostaną wymienione na nowe i ustawione w sposób uporządkowany na placu z nawierzchnią z EPDM.

V. Strefa przyrodnicza
Strefa przyrodnicza powinna zostać miejscem z możliwie najmniejsza ingerencją odwiedzających, dlatego nie przewiduje się tu wprowadzania żadnych atrakcji dla użytkowników. Planuje się kształtować tę strefę, tak aby zachować zróżnicowane powierzchnie pod względem pokrycia i nasłonecznienia. Wprowadzone zostaną nasadzenia krzewów biocentocznych oraz przewiduje się ustawienie hoteli dla owadów, domków dla jeży i budek lęgowych dla ptaków. W tej części proponuje się ograniczenie wygrabianie liści.

VI. Strefa rekreacyjna – duzy plac zabaw
W tym miejscu powstanie największy plac zabaw w parku. Plac zabaw, ze względów na natężenie hałasu jaki emituje, jest elementem uciążliwym dla sąsiedztwa, dlatego na jego lokalizację wybrano miejsce ustronne, oddalone od bloków mieszkalnych.

Planuje się stworzenie placu zabaw z jedną główną atrakcją np. dużym linarium oraz z uzupełniającymi go urządzeniami zabawowymi dla wszystkich grup wiekowych. Kącik dla najmłodszy będzie specjalnie wydzielony.

VII. Wybieg dla psów

Wybieg dla psów będzie miał powierzchnię około 2700m. Będzie ogrodzony, podzielony na dwie części, dla małych i dużych psów oraz obejmować będzie swoim zasięgiem częściowo skarpę z ul. Dworcową. Częściowo znajdować się będzie w pełnym nasłonecznieniu, a jego południową część zacieniać będą istniejące drzewa.

VIII. Strefa wypoczynkowa - skwer seniora

W tej strefie zaplanowano jedynie nasadzenia komplementarne do wykonanego niedawno układu ścieżek. Od południa zaprojektowano nasadzenia izolujące skwer od boisk sportowych.

IX. Strefa sportowa - boiska

W tej strefie planuje się budowę boiska trawiastego do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki i badmintona, boisko treningowe do koszykówki oraz boisko treningowe uniwersalne.

X. Strefa rekreacyjna średni plac zabaw

W miejscu istniejącego placu zabaw powstanie nowy plac zabaw z wydzielonymi strefami dla użytkowników w różnym wieku. Dobrane zostały urządzenia uniwersalne o charakterze naturalnym, głównie drewniane, ale uzupełnione nietypowymi urządzeniami zabawowymi.

XI. Strefa wypoczynkowo – sportowa: polana wypoczynkowa

W tej strefie zaprojektowano nowy park w oparciu o istniejący układ komunikacji. W części centralnej pozostawiona została duża powierzchnia trawiasta, a na jej obrzeżach zaprojektowano nowe nasadzenia drzew. W tej strefie pojawi się nowa siłownia oraz plac wypoczynkowy.

XII. Strefa wypoczynkowa sąsiedzka

Ta strefa funkcjonalnie i przestrzennie oddzielona od parku. Stanowi osobną strefę sąsiedzką, z której korzystać będą okoliczni mieszkańcy. Zaproponowano tu budowę placyku wypoczynkowego osłoniętego pergolami oraz atrakcyjne nasadzenia drzew i krzewów.