Koncepcja zagospodarowania terenu przy MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach

Koncepcja zagospodarowania terenu przy MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach

Koncepcja zakłada lokalizację nowych obiektów sportowych oraz projekt systemu zieleni. System zieleni składa się z dwóch nowych parków - park przy 'Szwajcarskiej Dolinie' oraz park północny, połączonych parkiem linearnych przy strumieniu. 

Park przy 'Szwajcarskiej Dolinie' 

Park zaprojektowany na bazie istniejącego drzewostanu. Wprowadzono system komunikacji oraz dodatkowe atrakcje sportowo - rekreacyjne. Nowym elementem jest strumień, który powstanie w obniżeniu terenu. 

Nowy Park

zlokalizowany na północ od kapieliska, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego hotelu. Główną atrakcją parku będzie tor rolkowy. Konstrukcja toru, wykorzystując istniejące różnice terenu, w południowej częsci parku będzie wynosić tor na wysokość koron drzew. Pozwoli to na bezkolizyjne użytkowanie parku przez rolkarzy i spacerowiczów, którzy przechodzić będą pod konstrukcją toru. W parku przewidziana została siec ścieżek tranzytowych i spacerowych, prowadzących do łąk kwietnych i polan piknikowych wyposażonych w atrakcyjne elementy małej architektury tj. leżaki i ławy. 

Park linearny wzdłuż strumienia

Park powstanie w oparciu o istniejący drzewostan, w który wprowadzone zostaną ścieżki spacerowe, drewniane podesty wypoczynkowe oraz tablice i urządzenia edukacyjne. Ten fragment parku będzie miał charaker spacerowo edukacyjny. Wzdłuż ścieżki ustawione zostaną tablice informacyjne mające na celu edukację przyrodniczą oraz o tematyce retencji wód. Przejście ścieżką parkowo - edukacyjną będzie alternatywne wobec szybkiej ścieżki tranzytowej połączonej ze ścieżką rowerową. Istniejący drzewostan zostanie wzbogacony nasadzeniami krzewów i bylin. 

Urbanistyka: plus8.pl

 Wizualizacje: Magda Rugor